Spring naar de inhoud

Iedere basisschool hoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Deze raad bestaat uit personeelsleden en ouders. De raad is het wettelijke orgaan voor inspraak en medebestuur in het basisonderwijs en vertegenwoordigt het personeel én de ouders op school. Het doel van medezeggenschap is om ouders en personeel invloed uit te laten oefenen bij belangrijke beleidsmatige beslissingen op school. De MR dient op de juiste, volgens de wet correcte manier worden samengesteld. Dit houdt in dat ouders en personeel elkaar in evenwicht houden (pariteitsbeginsel) en de MR-leden door verkiezingen worden gekozen. De ouders kiezen de oudergeleding van de MR, het personeel kiest de personeelsgeleding van de MR. De MR van obs De Weiert bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. 

Ook de schoolleider is bij vrijwel alle MR-vergaderingen aanwezig om de MR-leden te informeren over actuele en belangrijke schoolkwesties. Zij is formeel echter geen lid van de medezeggenschapsraad. De MR heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Daarnaast ziet de raad erop toe dat de kwaliteit van het onderwijs is gewaarborgd en de school financieel gezond is. Een goed functionerende MR levert een constructieve bijdrage aan de verbetering van de veiligheid, gezondheid en het algemeen welzijn van iedereen op school. Ook het bevorderen van gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen binnen de school en het waken voor discriminatie is een algemene taak van de MR. De MR heeft vijf bevoegdheden (rechten) die zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms).

De MR heeft gemiddeld eens in de 6 weken overleg met de schooldirectie over alle zaken binnen de school waarbij de betrokkenheid van de MR van belang is. De onderwerpen variëren van alles waarvoor advies of formeel instemming van de MR nodig is tot het bijpraten over wat er leeft in de school en onder de ouders. 

Meer informatie over de MR is te vinden op de website website medezeggenschap 

Hier vindt u het regelement van de MR.

MR Regelement

samen uniek